• Projekty edukacyjne

   • Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne
    • Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne

    • 08.06.2022 20:06
    •  
     Miasto Szczecinek realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/28/2022 z dnia 7 marca 2022 r. o powierzenie grantu.

    • Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

     W ramach Projektu prowadzone przez Miasto Szczecinek szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 , Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7) zrealizują następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

     1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia,
     3. Warsztaty (gimnastyka korekcyjna),
     4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
     5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
     6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

      

     Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/28/2022

     Termin realizacji: od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

     Wartość przyznanego grantu: 211 186,15 zł

     Wartość wkładu własnego Miasta Szczecinek: 12 291,26 zł

    • Wróć do listy artykułów
  • Zajęcia projektowe

   Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zajęć w ramach projektu
     • Biologia z językiem angielskim
     • Pokaż
     • Geografia z językiem angielskim
     • Pokaż
     • Chemia z językiem angielskim
     • Pokaż